Bảng học phí tất cả các trường Nhật ngữ ở Tokyo

Bảng học phí tất cả các trường Nhật ngữ ở khu vực Tokyo Nhật Bản.

Dưới đây là bảng học phí các trường Nhật ngữ (học viện Nhật ngữ) ở Tokyo Nhật Bản. Trong bảng học phí các trường Nhật ngữ này có phần tên trường chúng tôi để nguyên bằng tiếng Anh cho chuẩn. Phần Length of course là thời gian khóa học, phần Tuition là học phí của cả khóa học bằng tiền Yen, phần Others là phí nhập học + phí đăng ký, phần Total là tổng số tiền phải đóng cho cả khóa học đó.

Bảng học phí các trường Nhật ngữ ở Tokyo

KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
Length of course

Thời gian khóa học

Tuition

Học phí cả khóa học

Others

Phí khác

Total

Tổng

2years 1,200,000 180,000 1,470,000
1year 9months 1,050,000 157,500 1,297,500
1.5years 900,000 135,000 1,125,000
2years 1,200,000 180,000 1,470,000
1year 9months 1,050,000 157,500 1,297,500
1.5years 900,000 135,000 1,125,000
1year 3months 750,000 112,500 952,500
YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 530,000 30,000 680,000
1.5years 795,000 45,000 960,000
2years 1,060,000 60,000 1,240,000
1year 3months 662,500 37,500 820,000
1year 9months 927,500 52,500 1,100,000
THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,080,000 125,000 1,275,000
1year 9months 945,000 106,000 1,121,000
1.5years 810,000 93,000 973,000
1year 3months 675,000 80,000 825,000
TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 810,000 27,000 912,600
1.5years 972,000 32,400 1,080,000
1year 9months 1,134,000 37,800 1,247,400
2years 1,296,000 43,200 1,414,800
UJS LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,320,000 0 1,390,000
1year 9months 1,050,000 0 1,120,000
1.5years 990,000 0 1,060,000
1year 3months 825,000 0 895,000
1year 660,000 0 730,000
EDO CULTURAL CENTER
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,380,000 0 1,460,000
1year 9months 1,207,500 0 1,287,500
1.5years 1,035,000 0 1,115,000
1year 3months 862,500 0 942,500
2years 1,380,000 0 1,460,000
THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
1year 600,000 50,000 720,000
1year 3months 750,000 62,500 882,500
1.5years 900,000 75,000 1,045,000
1year 9months 1,050,000 87,500 1,207,500
2years 1,200,000 100,000 1,370,000
AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,800,000 120,000 2,000,000
1year 9months 1,575,000 110,000 1,765,000
1.5years 1,350,000 100,000 1,530,000
2years 1,200,000 120,000 1,400,000
1year 9months 1,050,000 110,000 1,240,000
1.5years 900,000 100,000 1,080,000
1year 600,000 80,000 760,000
1year 3months 750,000 90,000 920,000
1year 600,000 80,000 760,000
TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 810,000 67,200 942,000
1.5years 972,000 80,300 1,117,100
1year 9months 1,134,000 93,400 1,292,200
2years 1,296,000 106,400 1,467,200
1year 648,000 53,200 766,000
2years 1,296,000 106,400 1,467,200
TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1.5years 900,000 80,000 1,050,000
2years 1,200,000 80,000 1,350,000
2years 1,200,000 80,000 1,350,000
2years 1,200,000 80,000 1,350,000
SHINJUKU GYOEN GAKUIN
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 759,000 38,000 867,000
2years 1,200,000 60,000 1,330,000
1year 9months 1,068,000 53,000 1,191,000
1.5years 912,000 46,000 1,028,000
2years 1,200,000 60,000 1,330,000
2years 1,200,000 60,000 1,330,000
KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,416,000 10,000 1,496,000
1.5years 1,062,000 10,000 1,142,000
2years 1,416,000 10,000 1,496,000
1.5years 1,062,000 10,000 1,142,000
2years 1,200,000 10,000 1,280,000
1year 9months 1,050,000 10,000 1,130,000
1.5years 900,000 10,000 980,000
HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,080,000 160,000 1,320,000
1year 9months 945,000 160,000 1,185,000
1.5years 810,000 135,000 1,025,000
1year 3months 675,000 135,000 890,000
TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE
Length of course
Tuition Others Total
1year 552,000 210,000 882,000
1.5years 828,000 315,000 1,263,000
1.5years 720,000 255,000 1,095,000
2years 960,000 340,000 1,420,000
LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,152,000 24,000 1,256,000
1year 3months 720,000 15,000 815,000
1.5years 864,000 18,000 962,000
1year 9months 1,080,000 21,000 1,181,000
COACH ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1.5years 927,000 64,800 1,121,400
2years 1,296,000 86,400 1,512,000
SHINJUKU FUJISAN INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
1.5years 870,000 100,000 1,040,000
2years 1,160,000 130,000 1,360,000
WASEDA LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 176,000 1,466,000
1year 9months 1,050,000 154,000 1,294,000
1.5years 900,000 132,000 1,122,000
1year 3months 750,000 110,000 950,000
YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,272,000 91,000 1,450,000
2years 1,272,000 91,000 1,450,000
1year 9months 1,113,000 85,000 1,285,000
1.5years 954,000 79,000 1,120,000
1year 3months 795,000 73,000 955,000
KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,580,000 20,000 1,640,000
2years 1,580,000 20,000 1,640,000
UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 650,000 113,000 833,000
1.5years 780,000 136,000 986,000
1year 9months 910,000 159,000 1,139,000
2years 1,040,000 180,000 1,290,000
2years 1,040,000 180,000 1,290,000
MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 160,000 1,436,000
1year 9months 1,050,000 140,000 1,266,000
1.5years 900,000 120,000 1,096,000
1year 3months 750,000 100,000 926,000
2years 1,200,000 160,000 1,436,000
TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,194,000 86,400 1,356,000
1year 9months 1,045,100 75,600 1,196,300
1.5years 895,800 64,800 1,036,200
1year 3months 746,500 54,000 876,100
1year 597,200 43,200 716,000
IKUSHU INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 769,500 108,000 953,100
1.5years 923,400 129,600 1,128,600
2years 1,231,200 172,800 1,479,600
1year 9months 1,077,300 151,200 1,304,100
SAMU LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,166,400 160,400 1,402,400
1year 9months 1,020,600 140,350 1,236,550
1.5years 874,800 120,300 1,070,700
1year 3months 729,000 100,250 904,850
TOKYO WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,236,000 50,000 1,361,000
1year 9months 1,081,500 43,750 1,200,250
1.5years 927,000 37,500 1,039,500
1year 3months 772,500 31,250 878,750
1year 618,000 25,000 718,000
ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,296,000 132,000 1,498,000
SHINJUKU INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,160,000 100,000 1,335,000
1year 9months 1,015,000 87,500 1,177,500
1.5years 870,000 75,000 1,020,000
1year 3months 725,000 62,500 862,500
SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,320,000 10,000 1,410,000
1year 9months 1,155,000 10,000 1,245,000
1.5years 990,000 10,000 1,080,000
1year 3months 825,000 10,000 915,000
TOKYO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION
Length of course
Tuition Others Total
1year 625,000 94,760 819,760
1.5years 930,000 127,940 1,177,940
1year 625,000 94,760 819,760
1.5years 930,000 127,940 1,177,940
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 120,000 1,450,000
1.5years 900,000 90,000 1,120,000
1year 9months 1,050,000 105,000 1,285,000
1year 3months 750,000 75,000 955,000
2years 1,200,000 120,000 1,450,000
MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,128,000 178,000 1,396,000
1year 9months 987,000 157,000 1,234,000
1.5years 846,000 136,000 1,072,000
1year 3months 705,000 115,000 910,000
1year 564,000 94,000 748,000
2years 1,128,000 178,000 1,396,000
SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
1year 720,000 35,000 825,000
1.5years 1,080,000 55,000 1,205,000
2years 1,440,000 60,000 1,570,000
1year 720,000 35,000 825,000
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 30,000 1,350,000
1year 760,000 30,000 910,000
1.5years 1,090,000 30,000 1,240,000
1year 660,000 30,000 810,000
1.5years 990,000 30,000 1,140,000
1year 600,000 30,000 750,000
1.5years 900,000 30,000 1,050,000
ISI LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,320,000 132,000 1,529,000
1year 9months 1,155,000 115,500 1,347,500
1.5years 990,000 99,000 1,166,000
1year 3months 825,000 82,500 984,500
TOKYO COSMO GAKUEN
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 60,000 1,340,000
1.5years 900,000 45,000 1,025,000
1year 9months 1,050,000 52,500 1,182,500
1year 3months 750,000 37,500 867,500
TOSHIN LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 810,000 0 890,000
1.5years 972,000 0 1,052,000
1year 9months 1,134,000 0 1,214,000
2years 1,296,000 0 1,376,000
WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,300,000 80,000 1,450,000
1year 9months 1,137,500 70,000 1,277,500
1.5years 975,000 60,000 1,105,000
1year 3months 812,500 50,000 932,500
HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,166,400 84,400 1,337,200
1year 9months 1,020,600 73,850 1,180,850
1.5years 874,800 63,300 1,024,500
1year 3months 729,000 52,700 868,100
2years 1,166,400 84,400 1,337,200
WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE
Length of course
Tuition Others Total
1year 540,000 70,000 710,000
1.5years 810,000 115,000 1,025,000
HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 80,000 1,380,000
1.5years 900,000 60,000 1,060,000
1year 9months 1,050,000 70,000 1,220,000
THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,220,000 160,000 1,501,000
KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 960,000 420,000 1,400,000
1.5years 720,000 315,000 1,055,000
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION
Length of course
Tuition Others Total
1year 720,000 0 835,000
1.5years 1,080,000 0 1,195,000
1year 720,000 0 820,000
1.5years 1,080,000 0 1,180,000
1.5years 1,030,000 0 1,130,000
LIC KOKUSAI GAKUIN
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,144,800 86,400 1,350,000
INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,400,000 140,000 1,620,000
1year 9months 1,225,000 128,900 1,433,900
1.5years 1,050,000 105,800 1,235,800
1year 3months 875,000 91,300 1,046,300
1year 700,000 70,000 850,000
TOKYO RIVERSIDE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,088,640 196,800 1,364,440
WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE
Length of course
Tuition Others Total
1year 680,000 10,000 776,000
1.5years 1,020,000 15,000 1,121,000
2years 1,360,000 20,000 1,466,000
1year 3months 850,000 15,000 951,000
1year 9months 1,190,000 20,000 1,296,000
2years 1,360,000 20,000 1,466,000
TOKYO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 160,000 1,490,000
2years 1,200,000 160,000 1,490,000
TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,140,000 148,000 1,358,000
1year 9months 997,500 129,500 1,197,000
1.5years 855,000 119,000 1,044,000
1year 3months 712,500 119,000 901,500
YIEA TOKYO ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 775,000 0 865,000
1.5years 930,000 0 1,020,000
1year 9months 1,085,000 0 1,175,000
2years 1,240,000 0 1,330,000
1year 620,000 0 710,000
THE CULTURAL DEPARTMENT OF TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,140,000 148,000 1,358,000
1year 9months 997,500 129,500 1,197,000
1.5years 855,000 119,000 1,044,000
1year 3months 712,500 119,000 901,500
TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,256,912 112,908 1,445,420
1.5years 942,683 91,307 1,109,590
1year 9months 1,099,797 102,103 1,277,500
1year 3months 785,569 80,511 941,680
SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,120,000 140,000 1,330,000
1.5years 840,000 105,000 1,015,000
1year 9months 980,000 122,500 1,172,500
1year 3months 700,000 87,500 857,500
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,352,160 0 1,427,760
1year 9months 1,183,140 0 1,258,740
1.5years 1,014,120 0 1,089,720
1year 3months 845,100 0 920,700
1year 743,040 0 818,640
SHURIN JAPANESE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 620,000 30,000 725,000
1.5years 930,000 30,000 1,035,000
1year 620,000 30,000 725,000
1.5years 930,000 30,000 1,035,000
1year 9months 1,085,000 30,000 1,190,000
TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
1.5years 810,000 90,000 1,000,000
2years 1,080,000 120,000 1,300,000
SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES
Length of course
Tuition Others Total
1year 500,000 110,000 735,000
1.5years 750,000 165,000 1,040,000
KINOSHITA CAMPUS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 592,200 63,000 728,700
1year 3months 740,250 94,500 908,250
1.5years 888,300 94,500 1,056,300
1year 9months 1,036,350 126,000 1,235,850
2years 1,184,400 126,000 1,383,900
GREGG INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE LANGUAGE SEMINAR
Length of course
Tuition Others Total
1.5years 935,000 330,000 1,360,000
2years 1,230,000 330,000 1,655,000
NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,296,000 0 1,404,000
1year 9months 1,134,000 0 1,242,000
1.5years 972,000 0 1,080,000
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 97,760 1,377,760
1.5years 900,000 82,760 1,062,760
1year 9months 1,050,000 97,760 1,227,760
2years 1,200,000 97,760 1,377,760
WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,224,000 70,000 1,396,000
1.5years 918,000 70,000 1,090,000
1year 9months 1,071,000 70,000 1,243,000
1year 3months 765,000 63,000 930,000
TOKYO COLLEGE OF EDUCATION ・ TAMAGAWA SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 675,000 50,000 805,000
1.5years 810,000 50,000 940,000
1year 9months 945,000 50,000 1,075,000
2years 1,080,000 50,000 1,210,000
SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,360,000 0 1,430,000
1year 680,000 0 750,000
THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE
Length of course
Tuition Others Total
1year 778,800 20,000 878,800
1.5years 1,168,200 30,000 1,278,200
2years 1,557,600 40,000 1,677,600
1year 807,800 20,000 907,800
1.5years 1,197,200 30,000 1,307,200
2years 1,586,600 40,000 1,706,600
TOKYO KOGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 430,000 140,000 660,000
1.5years 645,000 210,000 945,000
2years 860,000 280,000 1,230,000
YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 700,000 0 750,000
1.5years 1,050,000 0 1,100,000
1year 700,000 0 750,000
AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,181,952 83,200 1,319,152
1year 9months 1,034,208 72,800 1,161,008
1.5years 886,464 62,400 1,002,864
1year 3months 738,720 52,000 844,720
1year 590,976 41,600 686,576
BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE
Length of course
Tuition Others Total
1year 680,000 177,400 997,400
1.5years 1,020,000 266,100 1,426,100
EAST WEST JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
1year 600,000 0 685,000
2years 1,200,000 0 1,285,000
1.5years 900,000 0 985,000
2years 1,200,000 0 1,285,000
TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,134,000 216,000 1,423,500
1year 9months 992,250 189,000 1,254,750
1.5years 850,500 162,000 1,086,000
TCC JAPANESE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,080,000 68,000 1,228,000
1year 9months 945,000 64,250 1,089,250
1.5years 810,000 60,500 950,500
1year 3months 675,000 56,750 811,750
GENDAI LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 140,000 1,410,000
1year 9months 1,050,000 130,000 1,250,000
1.5years 900,000 120,000 1,090,000
1year 3months 750,000 90,000 910,000
Kochi Gakuen II Attached Japanese Language School
Length of course
Tuition Others Total
1year 600,000 40,000 760,000
1.5years 900,000 60,000 1,080,000
2years 1,200,000 80,000 1,400,000
TOKYO SANRITSU ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,032,000 360,000 1,482,000
1year 9months 903,000 315,000 1,308,000
1.5years 774,000 270,000 1,134,000
1year 3months 645,000 225,000 960,000
2years 1,032,000 360,000 1,482,000
MEROS LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 120,000 1,390,000
1year 9months 1,050,000 105,000 1,225,000
1.5years 900,000 90,000 1,060,000
1year 3months 750,000 75,000 895,000
1year 600,000 60,000 730,000
2years 1,400,000 120,000 1,590,000
1.5years 1,050,000 90,000 1,210,000
SUNSHINE COLLEGE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 165,000 1,465,000
1.5years 900,000 120,000 1,120,000
TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,080,000 130,000 1,301,000
1year 9months 945,000 117,500 1,153,500
1.5years 810,000 105,000 1,006,000
1year 3months 675,000 92,500 858,500
CHIYODA INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,231,000 172,800 1,479,400
1year 9months 1,077,300 151,200 1,304,100
1.5years 923,400 129,600 1,128,600
1year 3months 769,500 108,000 953,100
INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,166,400 81,840 1,323,840
1year 9months 1,020,600 75,360 1,171,560
1.5years 874,800 63,880 1,014,280
1year 3months 729,000 57,400 862,000
AN LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,032,000 129,600 1,237,200
2years 1,032,000 129,600 1,237,200
1year 9months 975,240 113,400 1,164,240
1.5years 835,920 97,200 1,008,720
1year 3months 696,600 81,000 853,200
ISI LANGUAGE COLLEGE
Length of course
Tuition Others Total
1.5years 900,000 90,000 1,060,000
2years 1,200,000 120,000 1,390,000
1year 3months 750,000 75,000 895,000
1year 9months 1,050,000 105,000 1,225,000
JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES JAPANESE LANGUAGE DIVISION
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,560,000 140,000 1,820,000
1.5years 1,170,000 105,000 1,395,000
ASIA FELLOWSHIP SOCIETY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,236,000 117,000 1,443,000
1year 9months 1,082,000 102,000 1,274,000
1.5years 927,000 88,000 1,105,000
1year 3months 773,000 74,000 937,000
1year 618,000 60,000 768,000
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 135,000 1,405,000
1year 9months 1,050,000 125,000 1,245,000
1.5years 900,000 105,000 1,075,000
1year 3months 750,000 95,000 915,000
JET ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
1year 670,000 0 740,000
1year 780,000 0 850,000
1.5years 1,115,000 0 1,185,000
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY(TGN)
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 160,000 1,440,000
1year 9months 1,050,000 140,000 1,270,000
1.5years 900,000 120,000 1,100,000
1year 3months 750,000 100,000 930,000
IECC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,166,400 89,720 1,331,720
1year 9months 1,020,600 78,340 1,174,540
1.5years 874,800 66,910 1,017,310
1year 3months 729,000 56,840 861,440
TOKYO CITY JAPANESE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 60,000 1,330,000
1.5years 900,000 45,000 1,015,000
KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 600,000 70,000 740,000
1year 3months 750,000 87,500 907,500
1.5years 900,000 105,000 1,075,000
1year 9months 1,050,000 122,500 1,242,500
2years 1,200,000 140,000 1,410,000
1year 600,000 70,000 740,000
2years 1,200,000 140,000 1,410,000
SCHOOL JURIDICAL PERSON DAIJOU, SHUKUTOKU GAKUEN SHUKUTOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 550,000 205,000 875,000
1.5years 825,000 285,000 1,230,000
AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,114,560 159,600 1,349,760
1.5years 835,920 127,200 1,038,720
1year 9months 975,240 143,400 1,194,240
1year 3months 696,600 111,000 883,200
AN LANGUAGE SCHOOL NERIMA
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 696,600 81,000 853,200
1year 9months 975,240 113,400 1,164,240
2years 1,114,560 129,600 1,319,760
1.5years 835,920 97,200 1,008,720
ALCC TOKYO ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,296,000 216,000 1,587,600
1.5years 972,000 162,000 1,209,600
1year 648,000 108,000 831,600
HANA INTERNATIONAL ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,140,000 160,000 1,390,000
1year 9months 997,500 140,000 1,227,500
1.5years 855,000 120,000 1,065,000
1year 3months 712,500 100,000 902,500
TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,200,000 120,000 1,422,000
1year 9months 1,050,000 105,000 1,257,000
1.5years 900,000 90,000 1,092,000
1year 3months 750,000 75,000 927,000
SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,008,000 168,000 1,246,000
1year 9months 882,000 147,000 1,099,000
1.5years 756,000 126,000 952,000
JISHUGAKKAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 3months 708,750 52,500 834,750
1.5years 850,500 52,500 976,500
1year 9months 992,250 84,000 1,149,750
2years 1,134,000 84,000 1,291,500
TOKYO LANGUAGE EDUCATION ACADEMY
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,296,000 129,600 1,479,600
1year 9months 1,134,000 129,600 1,317,600
1.5years 972,000 129,600 1,155,600
TOKYO BAY SIDE JAPANESE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,144,800 86,400 1,350,000
1.5years 858,600 64,800 1,042,200
1year 9months 1,001,700 75,600 1,196,100
1year 3months 715,500 54,000 888,300
EASTERN (TOHO) INTERNATIONAL COLLEGE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,036,800 151,200 1,263,600
1year 9months 907,200 132,300 1,115,100
1.5years 777,600 113,400 966,600
1year 3months 648,000 94,500 818,100
1year 518,400 75,600 669,600
1year 518,400 75,600 669,600
TOYO LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,080,000 168,000 1,368,000
1year 9months 945,000 147,000 1,212,000
1.5years 810,000 126,000 1,056,000
1year 3months 675,000 105,000 900,000
1year 540,000 84,000 744,000
TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE COLLEGE
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,160,000 100,000 1,335,000
1year 9months 1,015,000 87,500 1,177,500
1.5years 870,000 75,000 1,020,000
1year 3months 725,000 62,500 862,500
KICHIJOJI LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
1year 615,600 20,000 714,600
2years 1,231,200 40,000 1,350,200
1year 9months 1,077,300 35,000 1,191,300
1.5years 923,400 30,000 1,032,400
1year 3months 769,500 25,000 873,500
ASIA-AFRICA LINGUISTIC INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
1year 680,000 0 770,000
1.5years 1,020,000 0 1,110,000
2years 1,360,000 0 1,450,000
GAKUHOU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
Length of course
Tuition Others Total
1year 600,000 30,000 700,000
1.5years 900,000 50,000 1,020,000
2years 1,200,000 50,000 1,320,000
TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Length of course
Tuition Others Total
2years 1,166,400 121,400 1,363,800
1year 9months 1,020,600 111,700 1,208,300
1.5years 874,800 90,700 1,041,500
1year 3months 729,000 80,900 885,900

Trên đây là học phí các khóa học tiếng Nhật ở các trường Nhật ngữ khu vực Tokyo cập nhật mới nhất kỳ 07/2017. Trong danh sách này có 108 trường ở Tokyo hiện nay.

Tham khảo thêm: Tổng chi phí đi du học Nhật Bản

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *