Thực Phẩm

Ngành chế biến thực phẩm ở Nhật Bản rất phát triển, trong đó có, chế biến thực phẩm, làm cơn hộp, chế biến thủy sản, chế biến đồ ăn nhanh và các loại khác… Xem thêm thông tin ngành chế biến thực phẩm ở phía dưới