Đơn hàng ngắn hạn 1 năm

Đơn hàng ngắn hạn 1 năm đi Nhật Bản, tính chất công việc thời vụ nên lương vào công việc làm thêm khá tốt